Вашата количка

Гаранционни условия

 Всички закупени от Kassaba Systems Ltd. продукти са с минимална гаранция от 24 (двадесет и четири) месеца за физически лица и 12 (дванадесет) месеца  за юридически лица или по-голям гаранционен период, изрично посочен в гаранционната карта, която се предоставя на клиента при закупуване на съответното изделие. Възможно е договаряне на увеличен гаранционен период от този посочен в продуктовата карта от даден производител. Гаранцията включва всички фабрични дефекти в материала и изработката на изделието в срок посочен в гаранционната карта, валиден от датата на покупката.

Kassaba Systems Ltd. гарантира, че предоставената техника няма производствени дефекти и такива на материалите за периода, посочен в гаранционната карта. Тази гаранция се отнася само за продукти, които са нови към момента на покупката. Препоръчително е да запазите оригиналната фактура и гаранционна карта за евентуална бъдеща заявка за сервиз. Гаранцията не покрива безплатните аксесоари към отделните устройства – например закрепващи елементи и т.н.
Терминът “доживотна гаранция” означава технологичният живот, т.е. докато технологията, използвана за производство на съответния продукт, съществува. Дори производителя да не предлага това изделие Kassaba Systems Ltd.. ще потърси начин да го замени с негово алтернативно, ако това е възможно.
В случай, че продуктът дефектира при нормално и надлежно ползване в периода на гаранционният срок Kassaba Systems Ltd., се задължава за своя сметка и по своя преценка да извърши ремонт или замяна на дефектиралите части или на самия продукт с артикули, функционално еквивалентни на закупените или по-добри, по време на определения за продукта гаранционен период и чрез използване на нови или обновени части или елементи. Ако дефектиралият продукт е в гаранция, собствеността на дефектните части автоматично се прехвърля на Kassaba Systems Ltd.

Всички ремонтирани или заменени продукти от Kassaba Systems Ltd., получават гаранция за остатъка от първоначалния гаранционен срок или за не по-малко от 3 месеца.

Съветваме Ви да запазите оригиналната опаковка за случаи, когато продуктът се нуждае от ремонт и транспортиране. Оригиналната опаковка осигурява по-добра защита на продукта по време на транспортиране. Kassaba Systems Ltd. не поема отговорност за повреди, възникнали по време на транспортиране, ако продуктът не е бил в оригиналната опаковка.
При замяна на твърд диск Kassaba Systems Ltd. не се задължава да възстановява или прехвърля данни или програми от оригиналният твърд диск на потребителя.

Гаранционното обслужване се извършава единствено в сервизите на Kassaba Systems Ltd. и всички транспортни разходи, свързани с доставката на съответното устройство до даден сервиз, са за сметка на клиента.

Закупуването на продукт от Kassaba Systems Ltd.. означава, че безусловно приемате гаранционните условия на продавача.

Поддръжка на софтуера

Вашият видеорекордер или IP камера е снабдена с предварително инсталиран софтуер. В случай, че имате някакви технически затруднения при използването на този софтуер, нашият съвет е да прегледате техническите инструкции за експлоатация приложени към комплекта на устройството или да посетите секцията „Поддръжка” на нашия сайт.

Отпадане на гаранцията

Гаранцията отпада и е невалидна за повреди в резултат от:
-    ремонт или модификация на устройството, извършени от собственика или от трети лица, неупълномощени от Kassaba Systems Ltd.;
-    серийният номер на продукт, компонент или аксесоар е бил модифициран, заличен или премахнат;
-    гаранционните стикери са били разкъсани или подменени;
-    повредата е причинена от външен токов удар, пикове в захранващото напрежение, инцидент, природно бедствие, пожар, наводнение, мълния, падане, кражба, въздействие на чуждо тяло, умишлена или неумишлена неправилна употреба, небрежна или погрешна употреба, използване в неподходящи условия;
-    повредата е причинена от погрешна или неправилна инсталация (монтаж) или погрешно свързване към периферно устройство;
-    повредата е причинена от употреба, несъответстваща на операционните параметри, условията за съхранение или средата за използване, описани подробно в ръководството за експлоатация на продукта;
-    монтажът на системата и компонентите не е извършен според изискванията на Kassaba Systems Ltd.;
-    неспазване на изискванията за околната среда, посочени в документацията на съответното устройство;
-    неправилно или нехайно ползване и съхранение;
-    включване към неподходящо електрическо захранване;
-  включване към мрежовия порт (от тип RJ-45, когато е наличен такъв) на кабел без необходимата защита от пренапрежение, включително и от мълнии;
-    непредоставяне на гаранционна карта и документ за покупко-продажба;
-    нарушена цялост на изделието;

Преди да се свържете със сервизен център на Kassaba Systems Ltd.

-    Копирайте или архивирайте данните си от паметта на устройството. Това може да са видео файловете за всички модели PC или видеорекордери или лични документи за компютърни системи. Сервизният център на  Kassaba Systems Ltd. не носи отговорност за загуба на ваши програми, данни или информация (макар, че правим всичко възможно тези данни да бъдат запазени).
-    Ако сте получили съобщение за грешка, запишете го заедно с подробно описание на дефекта и го приложете към гаранционната карта или информирайте съответния служител при предаването в сервиза.
-    Уверете се че разполагате с името и модела на вашия продукт, серийния му номер, гаранционната карта и фактурата или приемо-предавателен протокол с датата на покупката.
-    Ще бъдете помолени да предоставите доказателство за покупката преди извършване на гаранционната услуга.

Допълнителна информация за дълготрайна употреба на вашия продукт

-    Внимателно прочетете и спазвайте всички инструкции за безопасност, включени в ръководството за експлоатация;
-    Поверете монтажа на съответното устройство или система на подходящо техническо лице;
-    Отделете нужното време, за да се запознаете детайлно с възможностите и техническите изисквания на вашия продукт. Това ще ви улесни при употребата му;

Срок за гаранционно обслужване

Kassaba Systems Ltd. се задължава в срок до един месец, след постъпване на съответното устройство за гаранционно сервизно обслужване да отремонтира или замени изделието на клиента. При наличие на някое от посочени в секция "Отпадане на гаранция" условия, клиента се уведомява в срок до една седмица от постъпване на продукта в сервиз на Kassaba Systems Ltd. и се издава протокол за отказ на гаранция, в който детайлно се описват причините довели до отказ от страна на Kassaba Systems Ltd.